Details of request “Вкупно приходи

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од интерните настани кои се случија за ова барање на Слободен пристап. Ова може да се користи за генерирање информации за брзината со која имателите одговараат на барањата, бројот на барањата кои изнудуваат одговор преку пошта и др..

Внимание! За да ги користите овие податоци на чесен начин, ќе ви биде потребно добро познавање за однесувањето на корисниците на Слободен пристап. Како, зошто и од кого барањата кои се категоризирани не се јасни и ќе постои човечка грешка и двосмисленост. Исто така ќе треба да го разберете законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, како и начинот на кои имателите на информации го користат. Дополнително, ќе треба да бидете елитен статистичар. Ве молиме контактирајте не доколку имате прашања.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1209 sent 2016-08-11 14:32:42 +0200 waiting_response 2016-08-11 14:32:42 +0200 waiting_response outgoing
1210 comment 2016-08-11 14:33:22 +0200
1222 followup_sent 2016-09-09 13:04:59 +0200 outgoing
1225 response 2016-09-13 10:12:06 +0200 2016-09-13 21:26:36 +0200 waiting_clarification incoming
1227 status_update 2016-09-13 21:26:36 +0200 waiting_clarification 2016-09-13 21:26:36 +0200 waiting_clarification
1228 followup_sent 2016-09-13 21:28:32 +0200 waiting_response 2016-09-13 21:28:32 +0200 waiting_response outgoing
1235 response 2016-10-05 14:30:41 +0200 2016-10-09 15:38:03 +0200 partially_successful incoming
1238 status_update 2016-10-09 15:38:03 +0200 partially_successful 2016-10-09 15:38:03 +0200 partially_successful

Овде зборот опишано значи кога корисник има одбрано статус за барањето и статусот на последната новост ја има таа вредност. Зборот пресметано е претставен од страна на Слободен пристап за посредни настани, за кои не беше експлицитно даден опис од страна на корисник. Погледни ги советите за пребарување за описите на статусите.

Може да ја добиете оваа страница во компјутерски-читлив формат како дел од главната JSON страница за ова барање. Видете ја API документацијата.