Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до СОУ-Гимназија “Ј.Б.Тито”- Битола преку оваа страна.